Blog setting

ચાલતી પટ્ટી

"સપને વો નહી,જો આપ સોતે વક્ત દેખતે હો,સપને તો વો હોતે હૈ જો આપકો સોને નહી દેતે"- ડો.અબ્દુલકલામ । "in Teaching Others we Teach ourselves."